Program de lucru :
Luni - Miercuri 08.30 - 16.30
Joi 08.30 - 18.30
Vineri 08.30 - 13.00

Documentele tehnice ale cadastrului sistematic
1. Opis, 2. Plan ansamblu, 3. Paln cadastral, 4. Registru


PROGRAMUL NAŢIONAL DE CADASTRU ŞI CARTE FUNCIARĂ
citeste mai mult...


(click pe imaginea de sus)

14/02/2017 Scoatere la concurs 6 (şase) posturi de funcţii publice vacante din aparatul de specialitate al Primarului comunei Berceni, judeţul Prahova după cum urmează:
05/01/2017 Strategia anuala de achizitii publice pe anul 2017 a comunei Berceni
09/12/2016 Depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Extindere retea apa potabila, Str. Tineretului"
03/10/2016 Instiintarea proprietarilor privind publicarea Documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1 din UAT Berceni
26/09/2016 Anunt prealabil privind afisarea publica a documentelor tehnice ale cadastrului
14/07/2016 Organizare concurs pentru ocuparea a 5 posturi vacante in cadrul compartimentelor: 1 post - cadastru, fond funciar, agricultura si protectia plantelor, 1 post - urbanism, amenajarea teritoriului, 1 post - stare civila si evidenta populatiei, 1 post - resurse umane, secretariat, relatii cu publicul, 1 post - biroul financiar - comtabilitate
19/05/2016 Sc Alusteel Construct Srl anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru alimentare cu energie elevctrica a urmatoarelor obiective:
22/04/2016 PROCES VERBAL incheiat astazi, 21 aprilie 2016, cu ocazia desfăsurairii examenului de recrutare pentru ocuparea postului vacant, functie publica de executie, de Inspector clasa 1, gradul profesional debutant in cadrul Compartimentului protectia mediului
18/04/2016 PROCES VERBAL incheiat astazi 18 aprilie 2016,cu ocazia desfasurarii examenului de recrutare pentru ocuparea postului vacant , functie publica executie de Inspector clasa 1,Gradul profesional debutant in cadrul compartimentului Compartimentului de cadastru,fond funciar , agricultura si protectia plante lor
14/04/2016 Organizare concurs pentru ocuparea functiilor vacante de: Inspector ,clasa !,gradul profesional debutant, Inspector Clasa 1 gradul profesional Debutant, Inspector Clasa 1 gradul profesional Superior ,treapta de salarizare 3, Inspector clasa 1,gradul profesional Superior, treapta de salarizare 3
06/04/2016 Primaria Comunei Berceni, anunta scoaterea la licitatie publica cu strigare, in vederea inchirierii pentru un an a pajistilor din comuna Berceni, judetul Prahova
31/03/2016 PROCES VERBAL privind selectia dosarelor candidatilor functionari publici, care s-au inscris la concursul/examenul de recrutare in vederea ocuparii unui nr.de 4 posturi de functii publice vacante din aparatul de specialitate al Primarului comunei Berceni ,judetul Prahova
31/03/2016 Hot 18 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru com.Berceni pe anul 2015
01/03/2016 Consiliul local al comunei Berceni,judetul Prahova, scoate la concurs 4 (patru ) posturi de functii publice vacante din aparatului de specialitate al Primarului comunei Berceni,judetul Prahova dupa cum urmeaza;
24/02/2016 Lista de ramasite persoane juridice la data de 31.12.2015
24/02/2016 Lista de ramasite persoane fizice la data de 31.12.2015
09/02/2016 Hot 3 - Privind utilizarea excedentului constituit la finele anului 2015
09/02/2016 Hot 2 - Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si estimari 2017 - 2019
08/09/2015 Consiliul local al comunei Berceni, scoate la concurs un post vacant de consilier juridic GR.II functie contractuala pe perioada nedeterminata de timp,in cadrul compartimentului juridic al Consiliului local.
10/08/2015 Consiliul local al comunei Berceni, organizeaza Licitatie publica deschisa pe data de 26 august 2015, orele 18,00 la sediul Primariei Berceni,in vederea inchirierii caminului cultural din satul Corlatesti
.............................................................
[1] din [3]  >>InainteDescriere
Stema comunei Berceni, potrivit anexei nr. 1.3 din Hotãrârea de Guvern numãrul 1891/2004, publicatã în Monitorul Oficial al României numãrul 1077 din 16 noiembrie 2004, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tãiat. Pe fond rosu, în dreapta, se aflã un turn de cetate, având un zid spre stânga, toate de aur; la baza turnului se aflã un leu rampant orientat spre dreapta, iesind din zidul cetãtii, totul de aur. În câmp de azur se aflã o sabie de argint, cu mânerul în jos. Scutul este trimbrat de o coroanã muralã de argint, cu un turn crenelat.

Semnificatie
Compozitia heraldicã reprezintã traditia istoricã localã ce se leagã de familia Kretzulescu, vechi boieri din Þara RomâneascãCoroana muralã cu un turn crenelat semnificã faptul cã localitatea are rangul de comunã. Numele satelor aflate in administratie: Berceni, Corlãtesti, Cãtunu, Dâmbu, Moara Nouã
Suprafata: 3102 ha
Intravilan: 425 ha
Extravilan: 2677 ha
Populatie: 6087
Gospodarii: 1836
Nr. locuinte: 1768
Nr. gradinite: 5
Nr. scoli: 4
Asezarea geografica: Localitatea se aflã la limita de S-E a municipiului Ploiesti Este traversatã de DN 1A, pe malul drept al râului Teleajen
Activitati specifice zonei: Agricultura Cresterea animalelor
Activitati economice principale: Agricultura Cresterea animalelor
Obiective turistice: Folosirea amenajamentelor, Vãii si Râului Teleajen
Locuri agrement pãdure "Raiosu" Evenimente locale: Ziua comunei, în data de 5 septembrie
Facilitati oferite investitorilor: Forta de muncã Disponibilitatea Consiliului local de a acorda facilitãti în functie de natura si volumul investittei pe baza de negocieri
Proiecte de investitii: Modernizare si extinderea sistemului de alimentare cu apã Fializarea investitiei privind alimentarea cu gaze naturale a satelor Corlãtesti, Dâmbu si Cãtunu Modernizare si extindere scoala cu clasele I-IV si Grãdinita Moara Nouã Modernizare si extindere cu grupuri sanitare la ªcoala cu clasele I-VIII Corlãtesti Modernizare si extindere la Grãdinita Corlãtesti Reabilitare scoala cu clasele I-VIII Berceni Executie pod peste pârâul Dîmbu Construire Salã Polivalentã în satul Berceni Realizarea Sistemului de canalizare în comuna Berceni Modernizare si asfaltare a drumurilor comunale si strãzilor din comuna Berceni Reabilitare DC 145